Prohlášení k plnění požadavků REACH (SVHC látky) - Vakuotechnika.cz

Přihlášený uživatel:Odhlásit
Přejít na obsah

Prohlášení k plnění požadavků REACH (SVHC látky)

Katalog > O firmě > Ekologie
V souladu s článkem 33, odst. 1, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci,hodnocení, povolování a omezování chemických látek REACH, má firma Jiří Štěpán povinnost informovat zákazníky o definovaných chemických látkách, které jsou obsaženy v dodávaných výrobcích.
K výrobku obsahujícímu látky splňující kritéria článku 57, které tam byly zjištěny v souladu s článkem 59,odst. 1, v koncentracích nad 0,1% hm., má firma Jiří Štěpán povinnost poskytnout dostatečné informace k tomu, aby bylo umožněno bezpečné užití tohoto výrobku.

V návaznosti na výše uvedené povinnosti jsme v rámci procesu identifikace látek SVHC:
  • zhodnotili dostupné technické údaje vztahující se k přítomnosti látek SVHC v dodávaných výrobcích, jejich složkách či obalech.
  • komunikovali s našimi dodavateli, abychom vyloučili, resp. potvrdili přítomnost látek SVHC ve kterékoliv složce výrobků.

Na základě výsledků tohoto postupu potvrzujeme, že výrobky, které v současné době dodáváme, neobsahují žádné látky SVHC v koncentracích nad 0,1 % hm.
Firma Jiří Štěpán není výrobcem ani dovozcem chemických látek a aktuálně nemá povinnost registrovat chemické látky.

Firma Jiří Štěpán se zavazuje pokračovat v plnění požadavků směrnice č. 1907/2006/ES REACH a informovat zákazníky o změnách ve výrobcích.
Jiří Štěpán
Pohoří 213, CZ518 01 Dobruška
tel.: +420 603 903 521
Návrat na obsah